Επαγγέλματα και συσχετισμοί αντικειμένων

10 βασικά επαγγέλματα 

60 συσχετισμοί  αντικειμένων

Τα 10 επαγγέλματα που απεικονίζονται στις κάρτες έχουν από 6  αντικείμενα που συσχετίζονται με το αντίστοιχο επάγγελμα.

Στόχος των καρτών είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη του σημασιολογικού λεξιλογίου και η δημιουργία ενός σημασιολογικού δικτύου γύρω από τις έννοιες των επαγγελμάτων.


*Το παρόν υλικό αποστέλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

5,00 €